Op al onze boekingen zijn steeds volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Op al onze boekingen zijn steeds volgende algemene voorwaarden van toepassing:
I. Informatieve bepalingen

- Wij werken met een minimumbedrag van € 300,00.
- Er wordt steeds een vooraf bepaald voorschot gevraagd om uw reservatie te
garanderen. Zonder betaling van het voorschot, wordt u reservatie niet
aangenomen.
- Wij vragen de klant om ten laatste 1 week (dag op dag) voor het feest het aantal
personen door te geven zodat wij de nodige voorbereidingen kunnen treffen.

II. Wat dient u te voorzien ?

De feestlocatie moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor onze mobiele frituur. Hou rekening met een minimum breedte van 4 meter, lengte 9 meter en de hoogte van +- 3,5 meter.

We hebben nodig bij aankomst 1 onbelaste stroomkring van 16A. Dit is enkel voor onze verlichting, koeling. Kosten eigen aan de locatie zijn voor rekening van onze klant.De ondergrond dient vlak en stabiel te zijn en +- waterpas.

III. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Frietkraameindhoven. Wij zijn niet gebonden door de handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die ons onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- FrietkraamEindhoven, Ad Schalks, ingeschreven bij KVK
Ondernemingen onder identificatienummer .............,

- Cliënt: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met ons.
- Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen FrietkraamEindhoven en cliënt.
- Activiteiten: al hetgeen wat tussen FrietkraamEindhoven en cliënt wordt overeengekomen.

2. Betaling

Betalingen worden steeds contant afgerekend bij aanvang van de activiteit. In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden.
Wij mogen de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd ons recht op schadevergoeding.

3. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, dient cliënt hiervoor voor zijn rekening voor te zorgen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze vergunning, tenzij wij op eigen initiatief aan een evenement deelnemen.

4. Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst, niet tijdig, volledig of gedeeltelijk annuleert is zij, om welke reden dan ook, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- Zeven dagen voor en op de dag(en) van het evenement :
100% van totaalbedrag factuur.
- Veertien dagen tot zeven dagen voor de dag(en) van het evenement :
50% van totaalbedrag factuur.
- Veertien dagen tot 30 dagen voor de dag(en) van het evenement :
30% van totaalbedrag factuur vermeerderd met eventuele reeds gemaakte kosten.

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk te gebeuren. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van de kennisgeving.

5. Aantal personen

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en FrietkraamEindhoven is gebaseerd op het door cliënt opgegeven aantal personen.

Na het doorgeven van het aantal personen is alleen een verhoging van de aantallen nog mogelijk, verminderingen zijn niet meer mogelijk.

Het afvallen van aantallen minder dan 1 week (dag op dag) voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

6. Overmacht

In geval van overmacht heeft FrietkraamEindhoven het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
- Volledige of gedeeltelijke uitval, door welke oorzaak dan ook, van de installaties
benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
- Stakingen.
- Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen/diensten, zo ook
water en energieleveringen.
- Brand of ongevallen.
- Transportbelemmeringen.

8. Aansprakelijkheid

FrietkraamEindhoven is niet aansprakelijk voor eventuele schade ter plekke, voor zover deze direct is toe te rekenen aan FrietkraamEindhoven.
De cliënt is aansprakelijk voor alle schade in welke vorm dan ook die wij zouden lijden ten gevolge van een aan cliënt toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

De cliënt dient voldoende ruimte voor ons te voorzien. Indien door toedoen van de cliënt of door derden een installatie beschadigd wordt tijdens het uitvoeren van de overeenkomst kan dit verhaald worden bij de cliënt.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, vallen onder het Nederlandse recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend betwist voor de bevoegde rechtbanken.

Tevreden klanten

Neem contact op
voor meer informatie

Wilt u een frietkraam huren voor uw feest of evenement?

Bij Frietkraam Eindhoven zit u altijd goed.
Wij bieden namelijk een ruim aanbod van friet en snacks van een hoge kwaliteit aan

 

Offerte aanvragen
We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy & Cookie beleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings